Adatvédelmi irányelvek

Adatvédelmi irányelvek

 

Harmónia-Palota Kft. adatkezelési tájékoztatója szálláshely és rendezvénytermek üzemeltetésével, vendégekkel kapcsolatban

Jelen Adatkezelési Tájékoztató („Tájékoztató”) az egyéb szálláshely nyújtása, valamint a szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatja az érintettet az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) 13. és 14. cikke alapján.

1. Az adatkezelő és elérhetőségei

Az adatkezelő cégneve: Harmónia-Palota Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”)
Székhelye: 1088 Budapest, Múzeum utca 9. III. em. 16.
Postacíme: 1088 Budapest, Múzeum utca 9.
Adószám: 23973828-2-42
Cégjegyzékszám: 01 09 987254
E-mail cím: hello@harmoniapalace.com
Telefonszám: +36 20 274 0765
Honlap: www.harmoniapalota.hu

2. Az érintett adatainak kezelése
2.1. Az érintettek köre

Az Adatkezelő a szálláshely üzemeltetése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: vendég.

2.2. A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő a szálloda üzemeltetése során az Érintett alábbi személyes adatait kezeli:

- vezeték- és keresztnév
- cím
- nemzetiség
- születési dátum
- születési hely
- nem
- e-mail cím
- telefonszám
- érkezés dátuma
- távozás dátuma
- szobák száma
- felnőttek száma
- gyermekek száma
- kódok (promóció, voucher)
- útlevél / személyigazolvány szám
- vízum szám
- Magyarországra lépés dátuma, helye
- preferencia
- fizetési adatok, kártyatípus, kártyaszám, lejárat ideje, CVV kód
- utazás célja
- étkezési érzékenységre vonatkozó adatok
- kontakt személy neve, telefonszáma, email
- járat szám
- szobaszám
- talált tárgy megnevezés vendég nevével, szobaszámmal
- vendég visszajelzés információi
- számlakészítés dátuma
- vendég tartózkodási ideje
- fizetés módja
- fizetett összeg, beérkezés dátuma
- személygépkocsi rendszám
- választott rendezvényterem neve, létszáma és elrendezése (rendezvény esetén)

A kezelt személyes adatokat az Érintett

- a szálláshely honlapján foglalás vagy direkt foglalás (email, telefon)
- bejelentkező lap
- vendégkönyv kitöltése
- vendég elégedettségi kérdőív

útján bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az alábbi forrásból gyűjti:

- viszonteladók foglalási rendszeréből

2.3. Az adatkezelés jogalapja, célja és időtartama
2.3.1 A szálláshely szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének előkészítése és a szálláshely szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése

A személyes adatok kezelése szálláshely és rendezvényterem szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés (a továbbiakban: „Szerződés”) megkötésének előkészítése, teljesítése érdekében szükséges.

A személyes adatok kezelésének célja:

- apartman foglaláshoz
- rendezvényterem foglaláshoz
- az Érintettet a személyes adatok alapján azonosítja a tartózkodási ideje alatt, a szerződéses kötelezettség (pl. takarítási) teljesítése miatt
- az Érintett elérhetőségi adatait kapcsolattartás céljából kezeli; pl. tartózkodási idő alatt felmerült problémák kezelése
- a számlák adatainak nyilvántartása kintlévőség kezelés miatt
- IT rendszerben felmerülő problémák miatt a vendég távozásának zökkenésmentes biztosítása

A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával az alábbiak kivételével:

- bejelentkező lap, számlák - papíralapon 6 év

Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az Adatkezelő a szerződéskötést előkészíteni és teljesíteni nem tudja, az Érintett köteles a személyes adatokat az Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult az Érintettel történő szerződéskötést, illetőleg a Szerződés teljesítését megtagadni. A szerződéskötés elmaradása, illetőleg a Szerződés megszűnése esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem törli a SabeeApp programból, továbbá az Érintett nem kerül a rendszer által automatikusan anonimizálásra.

2.3.2 Jogi kötelezettség teljesítése

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:

Idegenforgalmi adó bevallása (A helyi adókról szóló 1990. évi törvény felhatalmazásával alkotott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 57/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete), KSH statisztikák ( évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról) és egyéb kötelező bevallások, pl.: PTGSZLA (2007 évi CXXVII áfa törvény, 2017 évi CL adózás rendje törvény és rendeletek) – 6 év

Számlaadási kötelezettség, számlák javítása hibás kiállítás esetén (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése) - 6 év

Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő jogi kötelezettsége, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

2.3.3 Az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdeke

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi jogos érdekek alapján a következő célból és időtartamban kezeli:

- probléma kezelés
- vendégelégedettség fejlesztés
- vendég informálás
- vendég által megadott információ ellenőrzés

 A jelen pont szerinti adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő jogos érdekeit érvényesíthesse. A jelen adatkezelés időtartama megegyezik a Szerződés előkészítésének, illetőleg annak megkötése esetén a Szerződés időtartamával. Tekintettel arra, hogy a jelen pont szerinti adatkezelés az Adatkezelő vagy a harmadik fél jogos érdeke, a személyes adatok megadása kötelező, az adatszolgáltatás elmaradása magával vonhatja a Szerződés megkötésének, illetőleg a Szerződés teljesítésének megtagadását.

2.3.4 Az Érintett hozzájárulása

A személyes adatok kezelése az Érintett hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást az Érintett a bejelentési lapon, vendégelégedettségi kérdőíven, adja meg az adatkezelőnek.

A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül az Adatkezelőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést az Érintett a Tájékoztató 1. pontja szerinti kapcsolattartási címek bármelyikére megküldheti.

A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti – a hozzájárulás alapján végrehajtott – adatkezelés jogszerűségét.

3. A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az alábbi személyek, illetve szervezetek (adatfeldolgozók) részére továbbítja:

- SabeeApp (hibajavítás céljából) számlázó programban lévő vendég adatai ld. 2.2
- Fair Team Kft. könyvelő iroda számára a számlákat
- Taxi társaságok szolgáltatás elvégzése céljából vendég adatai ld. 2.2
- Kérés esetén Rendőrség (kamera felvétel)

4.  Az érintett jogai

4.1 A hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

- az adatkezelés céljai az adott személyes adat vonatkozásában,
- az érintett személyes adat kategóriái,
- az érintett személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
- az Érintettet megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
- ha az adatot az Adatkezelő nem az Érintettől szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ
- az érintett személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, a kért információkat széles körben használt elektronikus formában kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, annak tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett által megjelölt személyes adatot az Adatkezelő nem kezeli, úgy erről is köteles az Érintettet írásban tájékoztatni.  

4.2. A helyesbítéshez való jog

Az Érintett jogosult ahhoz, hogy a reá vonatkozó személyes adatok helyesbítését kérje. Amennyiben az Érintettre vonatkozó személyes adatok hiányosak, úgy az Érintett jogosult a személyes adatok kiegészítését kérni.

A helyesbítéshez/kiegészítéshez kapcsolódó jog gyakorlása során az Érintett köteles megjelölni, hogy mely adatok pontatlanok, illetve hiányosak, továbbá köteles az Adatkezelőt a pontos, teljeskörű adatról is tájékoztatni.

Az Adatkezelő jogosult indokolt esetben az Érintettet felhívni arra, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal - bizonyítsa az Adatkezelő számára.

Az Adatkezelő az adatok helyesbítését, kiegészítését indokolatlan késedelem nélkül teljesíti.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.3. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- az Érintett által megjelölt személyes adatra nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte,

- az Adatkezelő a személyes adatot az Érintett hozzájárulása alapján kezelte, az Érintett a hozzájárulását írásban visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,

- az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

- az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte,

- az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

- az Érintett az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az adatkezelésre.

Az Érintett a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintett törléshez kapcsolódó indítványának helyt ad, úgy a kezelt személyes adatot valamennyi nyilvántartásából törli, és erről az Érintettet megfelelő módon tájékoztatja.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az Érintett személyes adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához,
- a magyar vagy európai uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez,
- közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához,
- a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához,
- közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés,
- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult indítványozni, hogy az Adatkezelő a reá vonatkozó személyes adatok kezelését, felhasználását korlátozza, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ebben az esetben a korlátozás addig tart, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adat pontosságát),
- az Adatkezelő a személyes adatot jogellenesen kezelte, de az Érintett törlés helyett korlátozást kér,
- az Adatkezelő számára az adatkezelés célja megszűnt, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
- az Érintett az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelő számára olyan kényszerítő erejű jogos ok, amely elsőbbséget élvez az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak; ebben az esetben a korlátozás addig áll fenn, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.

4.5. A tiltakozáshoz való jog

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem végez közérdekű adatkezelést és közhatalmi jogosítványai sincsenek, nem végez tudományos vagy történelmi kutatást, illetve az adatkezelésre statisztikai célból sem kerül sor, így esetében a jogos érdeken alapuló adatkezelések esetén merülhet fel a tiltakozáshoz való jog gyakorlása.

Amennyiben az Érintettek adatainak kezelésére jogos érdekre alapítottan kerül sor, fontos garanciális jellegű rendelkezés, hogy az Érintett számára az adatkezelés kapcsán biztosítani kell a megfelelő tájékoztatást és a tiltakozás jogának érvényesítését. A jelen jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni a figyelmét.

Az Érintett ennek alapján jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen és ilyen esetben az Adatkezelő nem kezelheti tovább az Érintett személyes adatait, kivéve, ha bizonyítható, hogy

- az adatkezelést az Adatkezelő részéről olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben vagy
- az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.

4.5. A tiltakozáshoz való jog közvetlen üzletszerzés esetén

Az Érintett az Adatkezelő által folytatott direkt marketing tevékenységek esetén jogosult tiltakozni személyes adatainak ezen célból történő kezelése ellen, az egyéb jogos érdeken alapuló adatkezeléssel ellentétben azonban a tiltakozás nyomán az Adatkezelőnek nem áll módjában mérlegelni, hogy az Érintett tiltakozása esetén mégis folytathatja-e az adatkezelést.

Amennyiben az Érintett a direkt marketing célból történő adatkezelés ellen tiltakozik, úgy a továbbiakban az Érintett adatait az Adatkezelő ezen célból tovább nem kezelheti.

4.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná.

Az adathordozhatósághoz való jog azon személyes adatok tekintetében gyakorolhatók, amelyeket az Érintett az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott, és

- Az Érintett hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul az adatkezelés, és
- az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Az adathordozhatóság körében az Adatkezelő köteles ingyenesen az Érintett számára az adathordozót rendelkezésre bocsátani.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig az adatok kezelésére az Adatkezelő megfelelő céllal, illetve jogalappal rendelkezik.

4.7. Jogorvoslathoz való jog

4.7.1 Panasztételhez való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR, rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

4.7.2 A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz fordulhat, ha a személyes adatainak kezelése során megsértették a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelővel, mint belföldi tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelővel szemben magyar bíróság előtt indítható per.

Az Érintett a pert a jelenlegi Infotv. 22. § (1) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő nem minősül valamely tagállam közhatalmi jogosítványait gyakorolva eljáró közhatalmi szervének, az Érintett a pert a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van.

4.7.3 Egyéb igényérvényesítési lehetőség

Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

5.  Egyéb rendelkezések

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a Tájékoztató 4.1 – 4.6 pontok szerinti kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor módosítsa. Az Adatkezelő a módosításról az Érintettet a honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti.